OVH a ochrana osobních údajů

« Smlouva o zpracování údajů » společnosti OVH se vyvíjí. Podstatné změny oproti předchozí verzi z 25. května 2018 jsou následující:  

  • Více podrobností a transparentnosti ohledně zpracování osobních údajů prováděného společností OVH coby správcem osobních údajů (viz Část 2);
  • Zlepšení postupu, který se uplatní v případě změny dílčích zpracovatelů nebo přijetí dílčích zpracovatelů (viz článek 7 “Dílčí zpracování”);
  • Zjednodušení postupu, který se uplatní v případě, že se rozhodnete hostovat osobní údaje v našich datových centrech nacházejících se mimo Evropskou unii, a to systematickým zaváděním záruk uvedených v Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR);
  • Více informací o tom, jak kontaktovat tým pro ochranu osobních údajů společnosti OVH v případě jakýchkoli dotazů týkajících se vašich osobních údajů.

Zobrazit novou verzi “Smlouvy o zpracování údajů” společnosti OVH

Společnost OVH byla založena v roce 1999 a v současné době představuje se svými body přítomnosti v 19 zemích světa jednoho z největších hráčů na poli cloudových služeb. Spokojenost každého z více než jednoho milionu našich zákazníků a vysoká úroveň zabezpečení jejich osobních údajů jsou pro nás zcela zásadní motivací.

Stáhněte si naší oficiální dokumentaci

Thumbnail

V okamžiku, kdy se rozhodnete hostovat svá data u společnosti OVH, svěřujete nám tím do rukou část svých informačních prostředků. Jsme si dobře vědomi problémů, které taková externalizace může pro Vaši společnost představovat, zejména pokud jde o soulad s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a jeho dodržování.
Z toho důvodu Vám nabízíme co možná nejpodrobnější informace týkající se problematiky spojené s tématem ochrany osobních údajů.

Nařízení o ochraně osobních údajů

V současné době existuje velké množství mezinárodních, unijních či národních právních předpisů, upravujících zpracování osobních údajů a způsoby ochrany osobních údajů. Níže uvádíme ty nejzásadnější z nich:

Společnost OVH se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z výše uvedených nařízení, zejména pak z nařízení GDPR. Vzhledem k těmto závazkům a jejich plnění jsou i naši zákazníci schopni plnit část svých povinností, vyplývajících z daného nařízení. Všem zákazníkům silně doporučujeme, aby byli ohledně plnění svých závazků velmi obezřetní. Samozřejmě existují i další závazné právní předpisy, upravující zvláštní oblasti a kategorie zpracování osobních údajů. Záleží pouze na zákazníkovi, aby jednoznačně určil právní předpisy, které se vztahují na jeho předmět podnikatelské činnosti, a uvedl s nimi své podnikání do shody. Výběr toho správného providera - zejména pak v oblasti cloudových služeb - je základním kritériem pro dodržení veškerých povinností týkajících se ochrany osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů OVH: každodenní ochránce Vašich dat

Společnost OVH se v souladu se článkem 37 a násl. nařízení GDPR rozhodla jmenovat svého vlastního Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Pověřenec pro ochranu osobních údajů je při plnění svých úkolů zcela nezávislý: jeho úkolem je dohled nad plněním jednotlivých povinností plynoucích z nařízení GDPR uvnitř skupiny OVH.

Grégory Gitsels - Data Protection Officer

 

Aby mohl Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti OVH, Grégory Gitsels, plnit řádně všechny práva a povinnosti ukládané mu příslušným nařízením GDPR, disponuje všemi zdroji nezbytnými pro plnění své role, aniž by se dostal do střetu zájmů či ztratil svou nezávislost. Každý den poskytuje lídrům společnosti OVH konzultace na téma jednotlivých aspektů dodržování nařízení GDPR. Pravidelně vzdělává a školí zaměstnance skupiny, odpovídá na jejich požadavky týkající se ochrany dat, provádí implementaci přístupů "privacy by design" a "privacy by default", a to zejména v oblasti vývoje nových nabídek. Zároveň zajišťuje komunikaci a vztahy s kontrolními autoritami. Florent zároveň působí jako zprostředkovatel informací pro klienty, kteří si přejí získat jistoty ohledně implementace všech opatření potřebných pro zajištění jejich shody s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, včetně nařízení GDPR.